Quảng Nam

1. Công ty Song Nhiên Khối phố An Tây - thị trấn Tân An - Hiệp Đức - Quảng Nam 0984191073 
2. Điện Tử Thuý 60 Duy Tân - TP. Tam kỳ - Quảng Nam